Home »Ogólne warunki handlowe umowy i zawarcie umowy między stronami - na czym polega? Zachęcamy do zapoznania się z dokumentami. Elektroniczne papierosy MyPods.
a

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

IN VIGORE: 1 GENNAIO 2021

OBOWIĄZUJE: OD 1 STYCZNIA 2021 R.

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe (zwane dalej "OWH") określają prawa i obowiązki firmy IMPEX-NET s.r.o (zwanej dalej "Usługodawcą") oraz Klienta (zwanego dalej "Klientem") korzystającego z usług e-commerce świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem strony internetowej mypodseurope.com (zwanych dalej "Usługodawcą i Klientem") (zwanych dalej łącznie "Stronami").

OWU mają zastosowanie do wszystkich czynności prawnych i usług realizowanych za pośrednictwem strony internetowej mypodseurope.com, niezależnie od tego, czy są one realizowane z Węgier czy z zagranicy, przez Usługodawcę lub jego pośrednika.

Dane dostawcy:

Nazwa: IMPEX-NET s.r.o.
Siedziba i adres pocztowy: 943 01 Sturovo Hlavná 22.
Data założenia: 2021.10.08
Numer rejestracyjny przedsiębiorstwa: 54 137 748
Numer podatkowy: SK2121572948
Obsługa klienta: zobacz więcej szczegółów 1.7
Numer telefonu: +36 70 272 5525
Adres e-mail: info@mypodseurope.com

1. INFORMACJE OGÓLNE, ZAWARCIE UMOWY MIĘDZY STRONAMI

1.1 Niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich usług handlu elektronicznego świadczonych na Węgrzech za pośrednictwem sklepu elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej mypodseurope.com (zwanej dalej "stroną internetową") (zwanego dalej "sklepem internetowym Mypods Europe").

Ponadto, niniejsze OWU mają zastosowanie do wszystkich transakcji handlowych na terytorium Węgier pomiędzy Stronami określonymi w niniejszej umowie. Zakupy dokonywane za pośrednictwem sklepu internetowego Mypods Europe podlegają ustawie CVIII z 2001 roku o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego ("Ustawa o usługach handlu elektronicznego").

1.2. Zakupy w sklepie internetowym Mypods Europe mogą być dokonywane poprzez złożenie zamówienia drogą elektroniczną, zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU.

1.3. Niektóre usługi podlegają jednak rejestracji (a następnie dostępowi), do której każdy ma prawo zgodnie z postanowieniami niniejszych OWU.

1.4 Po złożeniu zamówienia umowa może być dowolnie i bez konsekwencji modyfikowana lub anulowana aż do momentu jej realizacji. Można to zrobić telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Umowa zawarta pomiędzy stronami wraz z zakupem towaru w języku węgierskim jest uważana za umowę pisemną, która jest składana przez Usługodawcę i przechowywana przez niego przez 5 lat od jej zawarcia.

1.5 Językiem umowy jest język węgierski.

1.6 Usługodawca nie podlega postanowieniom żadnego kodeksu postępowania.

1.7. Dane kontaktowe do obsługi klienta

Godziny otwarcia Biura Obsługi Klienta: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Telefon: +36 70 272 5525
Adres internetowy: mypodseurope.com
E-mail: info@mypodseurope.com

2. REJESTRACJA

2.1. Rejestracja odbywa się poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego na Stronie Głównej, który składa się z dwóch części.

Po wstępnym zapytaniu o dane (wymagana jest wybrana przez Państwa nazwa użytkownika, prawdziwy adres e-mail i wybrane przez Państwa hasło) i kliknięciu na link przesłany w e-mailu zatwierdzającym rejestrację, zostanie Państwu przesłany bardziej szczegółowy formularz danych osobowych, który można wypełnić przed złożeniem zamówienia.

Rejestrując się w Serwisie, Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszych OWU oraz Politykę Prywatności opublikowaną w Serwisie, a także, że wyraża zgodę na przetwarzanie danych zawartych w Polityce Prywatności.

2.2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy spowodowane błędnymi i/lub niedokładnymi danymi podanymi przez Klienta.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku zapomnienia przez Usługobiorcę hasła lub udostępnienia hasła osobom nieuprawnionym z przyczyn niezawinionych przez Usługodawcę. Usługodawca traktuje każdą rejestrację jako odrębny podmiot prawny.

Istnieje możliwość zmiany wcześniej zapisanych danych po zalogowaniu, poprzez kliknięcie na link Ustawienia osobiste i przejście do menu Zmiana danych osobowych, co może mieć wpływ również na dane aktywnych zleceń.

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub błędy wynikające z modyfikacji zarejestrowanych danych przez Usługobiorcę.

3. PROCES ZAMAWIANIA

3.1 Podstawowe cechy, właściwości i wskazówki dotyczące użytkowania sprzedawanego towaru podane są na stronie informacyjnej danego produktu, szczegółowe rzeczywiste właściwości towaru podane są w instrukcji użytkowania dołączonej do produktu.

Świadczenie umowne Dostawcy uważa się za spełnione, jeżeli produkt ma korzystniejsze lub preferowane cechy niż wskazane na stronie internetowej lub w instrukcji obsługi.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące towaru przed zakupem, nasza obsługa klienta jest do Twojej dyspozycji. Tam, gdzie wymaga tego prawo, do sprzedawanych przez nas produktów dołączamy instrukcje.

Jeśli przypadkiem nie otrzymają Państwo wraz z towarem obowiązkowej instrukcji, prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta niezwłocznie przed użyciem towaru, a my wymienimy go na nowy.

Jeśli potrzebujesz więcej informacji na temat jakości, istotnych cech, przeznaczenia lub użyteczności jakiegokolwiek towaru na stronie internetowej, niż jest to podane na stronie internetowej, skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta, którego dane kontaktowe i informacje kontaktowe są podane w punkcie 1.7.

3.2 Cena zakupu jest zawsze kwotą wskazaną obok wybranego produktu, która, o ile nie wskazano inaczej, zawiera już podatek VAT.

Cena zakupu produktów nie obejmuje kosztów dostawy, chyba że na stronie płatności końcowej zaznaczono inaczej.

3.3 Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów, które można zamówić w Serwisie, przy czym zmiana ta będzie obowiązywać w momencie składania zamówienia w Serwisie.

Zmiana nie wpłynie negatywnie na cenę zakupu produktów już zamówionych. W przypadku obniżenia ceny pomiędzy datą wysłania powiadomienia o płatności elektronicznej a datą otrzymania produktu, nie będziemy mogli zwrócić pieniędzy zapłaconych za pomocą internetowej karty kredytowej.

Kontrola bezpieczeństwa transakcji płatniczej w Internecie trwa co najmniej 24 godziny i dopiero po tym czasie produkt może zostać zaakceptowany.

3.4 Jeżeli mimo zachowania należytej staranności Usługodawca wyświetli na Stronie Internetowej nieprawidłową cenę, w szczególności cenę "0" Ft lub "1" Ft, która jest oczywiście nieprawidłowa, np. znacznie odbiega od ogólnie przyjętej lub szacowanej ceny produktu, lub cenę "0" Ft lub "1" Ft z powodu błędu systemowego, Usługodawca nie jest zobowiązany do dostarczenia produktu po nieprawidłowej cenie, ale może zaproponować dostarczenie produktu po prawidłowej cenie, wiedząc o tym Klient może odstąpić od zakupu.

Zdjęcia produktów publikowane na stronie internetowej są czasami tylko ilustracjami i mogą odbiegać od rzeczywistości.

3.5 Usługodawca przyjmuje zamówienia za pośrednictwem Serwisu internetowego nie tylko od zarejestrowanych Usługobiorców, przy czym do złożenia zamówienia konieczne jest całkowite wypełnienie wszystkich pól związanych z danymi Usługobiorcy (jeśli Usługobiorca wypełni jakiekolwiek pole błędnie lub niekompletnie, Usługodawca wyśle komunikat o błędzie).

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie lub inne problemy lub błędy wynikające z nieprawidłowych i/lub niedokładnych danych zamówienia podanych przez Klienta.

Klient może dodać wybrane produkty do koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Dodaj do koszyka" na stronie ze szczegółami produktu, która pojawia się po kliknięciu na każdy produkt.

Zawartość koszyka można przeglądać i modyfikować klikając na ikonę koszyka po prawej stronie Strony internetowej, gdzie można określić pożądaną ilość każdego produktu oraz usunąć zawartość koszyka ("Usuń").

Po sfinalizowaniu zawartości Koszyka, Klient musi zalogować się na Stronie internetowej klikając przycisk "Kasa" na pojawiającym się interfejsie lub zarejestrować się w celu złożenia zamówienia. Następnie będziesz mógł wybrać sposób dostawy lub wprowadzić dane do faktury i dostawy.

Po podaniu wszystkich niezbędnych informacji i wybraniu sposobu dostawy, możesz kliknąć przycisk "Kontynuuj", aby wybrać sposób zapłaty całkowitej kwoty zamówienia.

Jeśli wybrałeś jedną z metod płatności, możesz kliknąć przycisk "Płatność", aby sprawdzić szczegóły zamówienia na stronie podsumowującej przed złożeniem zamówienia, zmienić adres rozliczeniowy i dostawy, wybrać sposób płatności i dostawy oraz dodać komentarz do zamówienia.

Złożenie zamówienia i przesłanie oferty następuje poprzez kliknięcie przycisku "Finalizuj zamówienie". Złożenie zamówienia następuje zatem poprzez kliknięcie przycisku "Finalizuj zamówienie", co powoduje powstanie obowiązku zapłaty po stronie Klienta.

4. KORYGOWANIE BŁĘDÓW WE WPROWADZANIU DANYCH

4.1 Na każdym etapie zamówienia i do momentu wysłania zamówienia do Usługodawcy, Klient ma możliwość skorygowania błędów we wprowadzaniu danych w interfejsie zamówienia (np. usunięcie produktu z koszyka poprzez kliknięcie przycisku "Usuń").

5. WIĄZANIE OFERT, POTWIERDZANIE ZAMÓWIEŃ

5.1 Otrzymanie oferty (zamówienia) przesłanej przez Usługobiorcę zostanie niezwłocznie potwierdzone przez Usługodawcę za pomocą automatycznej wiadomości e-mail z potwierdzeniem do Usługobiorcy najpóźniej w ciągu 48 godzin, która to wiadomość e-mail z potwierdzeniem będzie zawierać:
-dane podane przez Klienta podczas zakupu lub rejestracji (np. dane do faktury i dostawy),

-identyfikator zamówienia,

-data wykonania zamówienia,

-lista pozycji, ilość, cena zamawianego produktu,

-koszt wysyłki

-oraz całkowitą kwotę do zapłaty.

Ten e-mail potwierdzający informuje jedynie Klienta, że jego zamówienie zostało otrzymane przez Dostawcę.

5.2 Usługobiorca jest zwolniony z obowiązku złożenia oferty, jeżeli nie otrzyma od Usługodawcy odrębnego maila akceptacyjnego dotyczącego jego zamówienia niezwłocznie, tj. w ciągu 48 godzin.

5.3 Jeśli Klient wysłał już swoje zamówienie do Usługodawcy i zauważy błąd w danych zawartych w e-mailu potwierdzającym, musi powiadomić o tym Usługodawcę w ciągu 1 dnia.

5.4 Zamówienie uważa się za umowę zawartą drogą elektroniczną i podlega ustawie V z 2013 r. o Kodeksie cywilnym, ustawie CVIII z 2001 r. o niektórych aspektach usług handlu elektronicznego i usług społeczeństwa informacyjnego.

Umowa podlega przepisom Rozporządzenia Rządu 45/2014 (26.02.2014) w sprawie szczegółowych zasad zawierania umów między konsumentami a przedsiębiorcami oraz uwzględnia postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów.

6. WARUNKI DOSTAWY I PŁATNOŚCI

6.1 Usługodawca dostarczy zamówiony towar do domu Klienta przy pomocy spedytora, zgodnie z warunkami określonymi na stronie Dostawa i warunki płatności.
Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany opłaty za dostawę, przy czym zmiana ta wchodzi w życie z chwilą opublikowania jej na stronie internetowej. Zmiana ta nie wpływa na cenę zakupu zamówionych już produktów.

6.2 Usługodawca udostępnia Usługobiorcy możliwość wyboru terminu dostawy po zrealizowaniu zamówienia, który nie wskazuje konkretnej daty, a jest jedynie przybliżonym przedziałem czasowym dostawy. Usługodawca nie jest w stanie zrealizować dostawy w określonym czasie.

6.4 Usługi zamówione w Serwisie zostaną dostarczone przez Usługodawcę w miejscu wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przesłanym Usługobiorcy drogą elektroniczną.

6.5 Klient może znaleźć na stronie XY informacje o sposobach płatności i możliwości odbioru świadczonych przez Usługodawcę.

7. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Postanowienia niniejszej klauzuli dotyczą wyłącznie osób fizycznych działających poza zakresem swojego zawodu, zajęcia lub działalności gospodarczej, które kupują, zamawiają, odbierają, używają lub wykorzystują towary oraz są adresatem informacji handlowych lub ofert dotyczących towarów (dalej "Konsument").

Konsument ma prawo, w przypadku umowy sprzedaży towarów

a) do,

b) w przypadku dostawy kilku produktów - ostatni dostarczony produkt,

(c) w przypadku produktu składającego się z kilku partii lub sztuk - do ostatniej dostarczonej partii lub sztuki,

(d) w przypadku, gdy towary mają być dostarczane regularnie w oznaczonym terminie, do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu (14) dni od daty pierwszego dostarczenia, daty otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę trzecią inną niż przewoźnik i wskazaną przez Konsumenta.

Konsument ma prawo odstąpić od umowy do momentu zapakowania zamówionych przez niego produktów.

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do: - sprzedaży kopii nagrania dźwiękowego lub wideo lub oprogramowania komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli konsument otworzył opakowanie po dostarczeniu; - produktu, który nie jest produktem prefabrykowanym, wyprodukowanym według instrukcji lub na wyraźne życzenie konsumenta, lub produktu wyraźnie spersonalizowanego dla konsumenta.

7.1 PROCEDURA KORZYSTANIA Z PRAWA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

7.1.1.1 Jeżeli Konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, musi wysłać do Dostawcy wyraźne oświadczenie o zamiarze odstąpienia od umowy (na przykład pocztą lub pocztą elektroniczną), korzystając z danych kontaktowych wskazanych na początku niniejszych OWU.
Konsument wykonuje swoje prawo do odstąpienia od umowy w terminie, jeżeli wyśle oświadczenie o odstąpieniu od umowy do Usługodawcy przed upływem terminu wskazanego powyżej.

7.1.2 Ciężar udowodnienia, że Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy zgodnie z postanowieniami określonymi w punkcie 7 spoczywa na Konsumencie.

7.1.3 W obu przypadkach Usługodawca niezwłocznie potwierdza otrzymanie odstąpienia od umowy przez Konsumenta drogą elektroniczną.

7.1.4 W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy uważa się, że zostało ono dokonane w terminie, jeżeli Konsument wysłał oświadczenie do Dostawcy przed zapakowaniem produktów.

7.1.5. W przypadku powiadomienia za pośrednictwem poczty, do obliczenia terminu Usługodawca bierze pod uwagę datę nadania.

Konsument nadaje swoje pismo listem poleconym w sposób umożliwiający wiarygodne potwierdzenie daty nadania.

7.1.6 W przypadku odstąpienia od umowy Konsument zobowiązany jest zwrócić Usługodawcy zamówiony produkt bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia poinformowania go o odstąpieniu od umowy.

7.1.7.Termin uważa się za zachowany, jeżeli Konsument wyśle (nada lub dostarczy zamówioną przez siebie przesyłkę kurierską) produkt przed upływem terminu 14 dni.

7.1.8.Koszt zwrotu produktu na adres Dostawcy ponosi Konsument, chyba że Dostawca zgodził się ponieść takie koszty.

Na życzenie Konsumenta Usługodawca zorganizuje zwrot towaru, ale koszt zwrotu zorganizowanego przez Usługodawcę ponosi Konsument, przy czym w takim przypadku Usługodawca nie przejmuje od Konsumenta kosztów zwrotu zorganizowanego przez Usługodawcę, a jedynie pomaga Konsumentowi w tym, aby nie musiał on organizować zwrotu towaru. Wniosek Konsumenta w tym zakresie będzie rozpatrywany przez obsługę klienta Usługodawcy.

7.1.9 Usługodawca nie ma możliwości przyjęcia przesyłki zwracanej za pobraniem. Konsument nie zostanie obciążony żadnymi kosztami poza kosztami zwrotu produktu w przypadku odstąpienia od umowy.

7.1.10. W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, Usługodawca zwróci Konsumentowi całe uiszczone przez niego świadczenie, w tym koszty transportu (dostawy), niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów poniesionych z powodu wyboru przez Konsumenta sposobu transportu innego niż najtańszy zwykły sposób transportu oferowany przez Usługodawcę.

Usługodawca ma prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do czasu otrzymania produktu lub dostarczenia przez Konsumenta wiarygodnego dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

7.1.11. Dostawca użyje w celu dokonania zwrotu takiego samego sposobu zapłaty, jaki został użyty w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inny sposób zapłaty; w związku z użyciem tego sposobu zwrotu Konsument nie poniesie żadnych dodatkowych kosztów.

7.1.12. Konsument może być odpowiedzialny za utratę wartości produktu tylko wtedy, gdy jest ona spowodowana użyciem wykraczającym poza użycie konieczne do stwierdzenia charakteru i cech produktu.

7.1.13. Jeżeli Konsument wykonuje swoje prawo do wypowiedzenia umowy po zawarciu umowy o świadczenie usług, w przypadku umowy o świadczenie usług, po rozpoczęciu świadczenia, jest zobowiązany do zwrotu Dostawcy uzasadnionych kosztów w rozliczeniu.

7.1.14. Usługodawca może żądać zwrotu obniżenia wartości lub uzasadnionych kosztów wynikających z korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu, jeżeli wykonywanie umowy o świadczenie usług rozpoczęło się na wyraźne żądanie Konsumenta przed upływem terminu, a Konsument skorzystał z prawa odstąpienia od umowy.

8.Gwarancja

8.1 Gwarancja obowiązkowa

8.1.1.Usługodawca podlega obowiązkowi gwarancyjnemu na swoje produkty zgodnie z Kodeksem Cywilnym i Rozporządzeniem Rządu 151/2003 (22.IX.), co oznacza, że w okresie gwarancyjnym jest zwolniony z odpowiedzialności tylko wtedy, gdy udowodni, że wada wynika z niewłaściwego użytkowania produktu.

8.1.2 Czas trwania gwarancji (okres gwarancyjny) rozpoczyna się w dniu faktycznego wykonania świadczenia, tj. w dniu dostarczenia produktu do Klienta lub, jeśli instalacji dokonuje Usługodawca lub jego agent, w dniu instalacji.

Trwałe dobra konsumpcyjne to produkty wymienione w załączniku do dekretu rządowego 151/2003 (IX.22) w sprawie obowiązkowej gwarancji na niektóre trwałe dobra konsumpcyjne, dla których prawo przewiduje obowiązkowy okres gwarancji wynoszący jeden rok. Zakres (przedmiotowy) rozporządzenia dotyczy wyłącznie produktów sprzedawanych na podstawie nowej umowy konsumenckiej zawartej na Węgrzech i wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

Wada nie jest objęta gwarancją, jeżeli przyczyna wady powstała po wydaniu produktu Klientowi, np. jeżeli wada

- niewłaściwej instalacji (chyba że instalacja została wykonana przez Usługodawcę lub jego przedstawiciela lub niewłaściwa instalacja wynikała z błędu w instrukcji obsługi)

- niewłaściwe użytkowanie, nieprzestrzeganie wskazówek zawartych w instrukcji obsługi, - nieprawidłowe przechowywanie, nieprawidłowa obsługa, uszkodzenia.

W przypadku wystąpienia wady objętej gwarancją, Klient powinien:

- w pierwszej kolejności naprawy lub wymiany, według swojego wyboru, chyba że realizacja wybranego roszczenia gwarancyjnego jest niemożliwa lub powodowałaby dla Usługodawcy nieproporcjonalnie wysokie dodatkowe koszty w porównaniu z realizacją innego roszczenia gwarancyjnego, z uwzględnieniem wartości produktu w stanie pierwotnym, wagi naruszenia umowy oraz uszczerbku dla interesów Usługobiorcy spowodowanego realizacją roszczenia gwarancyjnego.

- jeżeli Dostawca nie zobowiązał się do naprawy lub wymiany towaru, nie może spełnić tego obowiązku w rozsądnym terminie i bez naruszenia interesów Konsumenta lub jeżeli ustało zainteresowanie Klienta naprawą lub wymianą, Klient może, według swojego wyboru, żądać proporcjonalnego obniżenia ceny zakupu, zlecić naprawę lub wymianę wady innemu podmiotowi na koszt Dostawcy lub odstąpić od umowy. W przypadku drobnych usterek nie można odstąpić od umowy.

Jeżeli Klient zażąda wymiany w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania produktów z powodu wady, Usługodawca jest zobowiązany do wymiany produktu, o ile wada uniemożliwia prawidłowe korzystanie z produktu.

Naprawa lub wymiana musi zostać przeprowadzona w rozsądnym terminie, z uwzględnieniem właściwości produktu i przewidywanego przez Klienta sposobu jego wykorzystania, bez uszczerbku dla interesów Klienta. Dostawca dołoży starań, aby dokonać naprawy lub wymiany w ciągu maksymalnie piętnastu dni.

Naprawa może polegać jedynie na zamontowaniu w produkcie nowej części.

Okres gwarancji nie obejmuje tej części okresu naprawy, w której Klient nie może korzystać z produktu zgodnie z jego przeznaczeniem. W przypadku wymiany (naprawy) produktu lub jego części, okres gwarancji biegnie na nowo dla wymienionego (naprawionego) produktu (części produktu) oraz dla wady powstałej w wyniku naprawy.

8.1.3 Koszty związane z realizacją obowiązku gwarancyjnego ponosi Usługodawca.

8.1.4 Usługodawca jest zwolniony z obowiązku gwarancyjnego tylko wtedy, gdy udowodni, że przyczyna wady powstała po wykonaniu świadczenia.

8.1.5 Klient nie jest jednak uprawniony do równoczesnego i równoległego dochodzenia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi za tę samą wadę lub roszczeń z tytułu gwarancji produktu i roszczeń z tytułu rękojmi za tę samą wadę. Niezależnie od tych ograniczeń, Kupującemu przysługują uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień określonych w pkt 9.1 i 9.2.

8.1.6 Gwarancja nie narusza ustawowych praw Klienta, w szczególności prawa do roszczeń z tytułu akcesoriów, gwarancji produktu lub odszkodowania.

8.1.7 W przypadku sporu pomiędzy stronami, który nie może być rozstrzygnięty polubownie, Klient może wszcząć postępowanie pojednawcze, jak wskazano w punkcie 12.2.

8.2 Dobrowolna gwarancja

8.2.1 Usługodawca udziela gwarancji na sprzedawane przez siebie Produkty na czas wskazany na Stronie Internetowej w opisie Produktu, który może być dłuższy niż czas określony w Rozporządzeniu Rządu. Usługodawca przekazuje informację o czasie trwania gwarancji na każdy Produkt najpóźniej w formie informacji na karcie gwarancyjnej (bilecie gwarancyjnym) przekazywanej w momencie odbioru Produktu przez Klienta.

9. Odpowiedzialność

9.1 Gwarancja na akcesoria

9.1.1. W przypadku wadliwego wykonania umowy przez Usługodawcę, Usługobiorca może dochodzić od Usługodawcy roszczeń z tytułu świadczenia usług dodatkowych. W przypadku umowy konsumenckiej Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi w terminie 2 dni roboczych od daty odbioru za wady produktu, które istniały już w chwili wydania produktu. Po upływie okresu przedawnienia wynoszącego dwa dni robocze, Klient nie może już dochodzić swoich praw z tytułu gwarancji.

9.1.2 W przypadku umowy zawartej z podmiotem niebędącym konsumentem, uprawniony może dochodzić swoich roszczeń z tytułu rękojmi w okresie przedawnienia wynoszącym 1 rok od daty odbioru.

9.1.3 Klient może, według swojego wyboru, zażądać naprawy lub wymiany, chyba że spełnienie wybranego przez Klienta roszczenia jest niemożliwe lub wiązałoby się z nieproporcjonalnie wysokimi dodatkowymi kosztami dla Dostawcy w porównaniu z realizacją jego innego roszczenia.

Jeżeli naprawa lub wymiana nie była lub nie mogła być żądana przez Usługobiorcę, może on żądać proporcjonalnego zmniejszenia świadczenia lub Usługobiorca może zlecić naprawę lub wymianę wady innemu podmiotowi na koszt Usługodawcy, a w ostateczności może odstąpić od umowy. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadku drobnych wad.

9.1.4. Usługobiorca może przejść z jednej gwarancji wygody na drugą, ale ponosi koszty tej zmiany, chyba że było to uzasadnione lub Usługodawca podał przyczynę.

9.1.5. Usługobiorca zawiadomi Usługodawcę o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu, nie później jednak niż w ciągu dwóch miesięcy od wykrycia wady.

9.1.6. Klient może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji akcesoriów bezpośrednio od Usługodawcy.

9.1.7.9.1.7 W ciągu sześciu miesięcy od daty wykonania umowy Klient może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady, pod warunkiem, że udowodni, że nabył Produkt od Dostawcy (przedstawiając fakturę lub jej kopię).

W takim przypadku Usługodawca będzie zwolniony z rękojmi tylko wtedy, gdy obali to domniemanie, tj. udowodni, że wada produktu powstała po wydaniu go Klientowi. Jeżeli Usługodawca może udowodnić, że przyczyna wady leży po stronie Klienta, Usługodawca nie jest zobowiązany do uznania roszczenia Klienta z tytułu rękojmi.

Jednakże po upływie sześciu miesięcy od daty wykonania świadczenia Klient jest zobowiązany udowodnić, że odkryta przez niego wada istniała w chwili wykonania świadczenia.

9.1.8 Jeżeli Klient dochodzi roszczeń z tytułu rękojmi w odniesieniu do części Produktu, którą można oddzielić od Produktu w zakresie wskazanej wady, roszczeń z tytułu rękojmi nie uważa się za dochodzone w odniesieniu do pozostałych części Produktu.

9.2 Gwarancja na produkt

9.2.1 W przypadku wady produktu (rzeczy ruchomej), Klient jako konsument może, według swojego wyboru, skorzystać z prawa do roszczeń z tytułu gwarancji na akcesoria zgodnie z punktem 9.1 lub z tytułu gwarancji na produkt.

9.2.2 Klient nie jest jednak uprawniony do jednoczesnego dochodzenia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji na produkt w odniesieniu do tej samej wady.

Jednakże w przypadku skutecznego zgłoszenia gwarancyjnego produktu, Klient może dochodzić od producenta roszczenia o wymianę produktu lub naprawionej części.

9.2.3 W ramach roszczenia z tytułu gwarancji produktu Klient może żądać jedynie naprawy lub wymiany wadliwego Produktu. W przypadku roszczeń z tytułu gwarancji produktu Klient musi udowodnić, że produkt jest wadliwy.

9.2.4 Produkt uważa się za wadliwy, jeżeli nie spełnia wymagań jakościowych obowiązujących w chwili wprowadzenia go do obrotu lub nie posiada właściwości opisanych przez producenta.

9.2.5. Klient może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji na produkt w ciągu dwóch lat od daty wprowadzenia produktu do obrotu przez producenta. Po upływie tego terminu Klient traci to prawo. Klient powinien zawiadomić producenta o wadzie niezwłocznie po jej wykryciu.

Wadę zgłoszoną w ciągu dwóch miesięcy od jej wykrycia uważa się za zgłoszoną bezzwłocznie. Konsument ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikające z opóźnienia w powiadomieniu.

9.2.6 Klient może realizować swoje roszczenia z tytułu gwarancji na produkt wobec producenta lub dystrybutora rzeczy ruchomej (Usługodawcy).

9.2.7 Dla celów Kodeksu Cywilnego za producenta uważa się producenta i dystrybutora produktu.

9.2.8 Producent lub dystrybutor (Usługodawca) będzie zwolniony z obowiązku udzielenia gwarancji na produkt tylko wtedy, gdy udowodni, że:

• produkt nie został wyprodukowany lub wprowadzony do obrotu w ramach prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, lub
• wada nie była wykrywalna zgodnie ze stanem nauki i techniki w momencie wprowadzania do obrotu, lub
• wada produktu wynika z zastosowania prawa lub obowiązkowej normy ustanowionej przez organ władzy publicznej.

9.2.9 Producent lub dystrybutor (Usługodawca) musi udowodnić tylko jedną podstawę zwolnienia.

10.Odpowiedzialność

10.1 Informacje zawarte w Serwisie są podawane w dobrej wierze, ale mają charakter wyłącznie informacyjny i Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za dokładność lub kompletność tych informacji.
10.2 Usługobiorca może korzystać z Serwisu wyłącznie na własne ryzyko i przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody materialne lub niematerialne powstałe w związku z korzystaniem z Serwisu, inne niż z tytułu naruszenia umowy spowodowanego umyślnie, w wyniku rażącego niedbalstwa lub przestępstwa, a także za szkody na życiu, ciele lub zdrowiu.

10.3 Usługodawca wyłącza wszelką odpowiedzialność za zachowanie użytkowników Serwisu.

Usługobiorca ponosi pełną i wyłączną odpowiedzialność za własne postępowanie, w takim przypadku Usługodawca będzie w pełni współpracował z właściwymi organami w celu wykrycia wszelkich naruszeń.

10.4 Strony Serwisu mogą zawierać linki do stron innych usługodawców. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności i inne działania tych usługodawców.

10.5 Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do monitorowania treści, które mogą być udostępniane przez Usługobiorców podczas korzystania z Serwisu, a także Usługodawca jest uprawniony, ale nie zobowiązany, do poszukiwania przesłanek wskazujących na bezprawną działalność w odniesieniu do zamieszczanych treści.

10.6 Ze względu na globalny charakter Internetu, Klient zgadza się, że korzystając z Witryny będzie działał zgodnie z przepisami obowiązującego prawa krajowego.

Jeżeli jakakolwiek czynność związana z korzystaniem z Witryny jest niedozwolona w świetle prawa kraju Klienta, Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za takie korzystanie.

10.7 Jeżeli Usługobiorca odkryje w Serwisie treści budzące zastrzeżenia, powinien niezwłocznie powiadomić o tym Usługodawcę. Jeżeli Usługodawca w ramach postępowania w dobrej wierze uzna zgłoszenie za uzasadnione, będzie uprawniony do niezwłocznego usunięcia informacji lub ich zmiany.

11, COPYRIGHT

11.1 Strona internetowa jest chroniona prawem autorskim.

Usługodawca jest właścicielem praw autorskich lub upoważnionym użytkownikiem wszystkich treści wyświetlanych w Serwisie oraz w ramach świadczenia usług dostępnych za pośrednictwem Serwisu: wszelkich utworów chronionych prawem autorskim oraz innych dzieł intelektualnych (w tym m.in. wszelkich grafik i innych materiałów, układu i projektu Serwisu, zastosowanego oprogramowania i innych rozwiązań, pomysłów i wdrożeń).

11.2 Dozwolone jest zapisywanie lub drukowanie zawartości Serwisu i jego części na nośnikach fizycznych lub innych w celach prywatnych lub za uprzednią pisemną zgodą Usługodawcy.

Jakiekolwiek wykorzystanie inne niż do celów prywatnych, takie jak przechowywanie w bazie danych, przesyłanie, publikowanie lub pobieranie, komercjalizacja itp. jest możliwe tylko po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

11.3 Oprócz praw wyraźnie określonych w niniejszych OWH, żadna rejestracja, korzystanie z Witryny lub jakiekolwiek postanowienia niniejszych OWH nie dają Klientowi prawa do używania lub wykorzystywania jakiejkolwiek nazwy handlowej lub znaku towarowego wyświetlanego na Witrynie.

Poza wyświetlaniem, tymczasowym odtwarzaniem i prywatnym kopiowaniem niezbędnym do prawidłowego korzystania z Serwisu, taka własność intelektualna nie może być używana lub wykorzystywana w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody Usługodawcy.

12. SPOSOBY SKŁADANIA SKARG

12.1. rozpatrywanie skarg

Klient może składać reklamacje konsumenckie dotyczące produktu lub działalności Usługodawcy na następujące dane kontaktowe:

Obsługa klienta (Customer Service)

Adres: Szlovákia 943 01 Sturovo Hlavná 22.
Telefoniczna obsługa klienta Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek 9:00-17:00
Telefon: +36 30 880 1388
E-mail: info@mypodseurope.com

Klient może złożyć reklamację konsumencką dotyczącą produktu lub czynności na dane kontaktowe podane w pkt 12.1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Usługodawca niezwłocznie rozpatrzy i w razie potrzeby usunie reklamację (w sklepie), jeżeli charakter reklamacji na to pozwala.

W przypadku, gdy Usługobiorca nie zgadza się z rozpatrzeniem reklamacji lub nie jest możliwe niezwłoczne rozpatrzenie reklamacji, Usługodawca niezwłocznie sporządzi protokół z przebiegu reklamacji i swojego stanowiska w sprawie reklamacji oraz przekaże Usługobiorcy kopię protokołu w przypadku reklamacji ustnej złożonej osobiście, a w przypadku reklamacji ustnej złożonej telefonicznie prześle kopię Usługobiorcy nie później niż w terminie udzielenia odpowiedzi merytorycznej określonym w części dotyczącej reklamacji pisemnych oraz postąpi w sposób przewidziany w przepisach dotyczących reklamacji pisemnych.

Usługodawca zapisze ustną reklamację przekazaną telefonicznie na numer identyfikacyjny poprzedniego zamówienia, co ułatwi prześledzenie reklamacji.

Usługodawca zobowiązany jest do rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na pisemną reklamację w terminie 30 dni od jej otrzymania oraz do zapewnienia, aby odpowiedź dotarła do Usługobiorcy. W przypadku odrzucenia reklamacji Usługodawca uzasadni swoje stanowisko w odpowiedzi dotyczącej meritum odrzucenia.

Usługodawca przechowuje protokół reklamacji i kopię odpowiedzi przez pięć lat.

Usługodawca przyjmuje reklamacje złożone przez Usługobiorcę na bezpośrednie dane kontaktowe określone w pkt 12.1 w godzinach otwarcia Biura Obsługi Klienta.

12.2 Inne środki zadośćuczynienia, alternatywne metody rozwiązywania sporów (ADR)

Od 1 lutego 2016 r. na Słowacji funkcjonuje nowy system alternatywnego rozwiązywania sporów, który reguluje ustawa XX z 2016 r. nr 391/2015 o alternatywnym rozwiązywaniu sporów (ADR).

Spory konsumenckie rozstrzygane są przez sieć podmiotów wpisanych na listę ( Lista opublikowana na stronie MHSR ), do których konsument może się zwrócić w przypadku problemu ze sprzedawcą, jeśli ma problem z zakupionym produktem lub usługą. Podmioty rozstrzygają spór pozasądowo, co jest procesem mniej formalnym, ale muszą przestrzegać procedury przewidzianej prawem.

Jeżeli konsument nie jest zadowolony ze sposobu rozpatrzenia reklamacji przez sprzedawcę lub uważa, że sprzedawca naruszył jego prawa, może udać się do sprzedawcy po zadośćuczynienie. Jeśli sprzedawca nie odpowie lub odpowie przecząco na ten wniosek w ciągu 30 dni od wysyłki, konsument może przekazać sprawę do właściwego organu z propozycją wszczęcia ADR. Podmiot zbada propozycję pod kątem możliwości wszczęcia ADR lub odrzucenia oferty z przyczyn określonych w zasadach ADR. Podmiot poinformuje konsumenta o odrzuceniu wniosku. Po zainicjowaniu ADR, podmiot skontaktuje się z obiema stronami sporu i będzie dążył do jego rozwiązania poprzez poszukiwanie kompromisu z poszanowaniem praw osób zainteresowanych. W przypadku ADR podmiot będzie kontaktował się ze stronami sporu, w szczególności drogą elektroniczną lub telefonicznie, w celu jak najszybszego rozwiązania sporu; podmiot musi rozwiązać spór w ciągu 90 dni (w skomplikowanych przypadkach możliwe jest przedłużenie czasu).

Celem ADR jest znalezienie kompromisowego rozwiązania dla stron sporu i tym samym pomoc w osiągnięciu ugody prywatnoprawnej. Jeżeli jednak strony sporu nie zgadzają się, ale naruszenie praw konsumenta jest oczywiste, zespół przedstawi konsumentowi uzasadnioną opinię wyjaśniającą jego prawa, która może stanowić podstawę roszczenia. Dalsze informacje i sposób składania wniosków

Organ nadzorczy

Operator sklepu internetowego podlega nadzorowi organu nadzoru:
Słowacki Urząd Nadzoru Handlu (SOI)
Inspektorat w Nitrze
949 01 Nitra, Staničná 9
Numer telefonu: 037/772 02 16
Numer faksu: 037/772 00 24
Adres e-mail: info@soi.sk

13. INNE PRZEPISY

13.1 Sklep internetowy Mypods Europe jest systemem informatycznym opartym na Linuxie/PHP, poziom bezpieczeństwa jest odpowiedni, nie ma ryzyka w korzystaniu z niego, jednakże zalecamy podjęcie następujących środków ostrożności: stosowanie oprogramowania zabezpieczającego przed wirusami i spyware z aktualną bazą danych, instalowanie aktualizacji bezpieczeństwa systemu operacyjnego.

Dokonywanie zakupów w Serwisie oznacza znajomość przez Klienta ograniczeń technicznych i technologicznych Internetu oraz akceptację możliwości wystąpienia błędów właściwych dla tej technologii.

13.2 Sklepy specjalistyczne Usługodawcy oraz sklep internetowy obsługują wyłącznie zamówienia na ilości domowe.

13.3 Usługodawca jest uprawniony do jednostronnej zmiany warunków niniejszych OWU w każdym czasie. O takich zmianach Usługodawca poinformuje Użytkowników drogą elektroniczną przed ich wejściem w życie. Po wejściu w życie zmian, zarejestrowani użytkownicy muszą je wyraźnie zaakceptować podczas logowania się na stronie, aby móc z niej korzystać.

Fogyasztót nem illeti meg az elállási jog – lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekintetében, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta; – olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

7.1 ELÁLLÁSI JOG GYAKORLÁSÁNAK MENETE

7.1.1. Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF elején feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére.
Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

7.1.2. A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a 7. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

7.1.3. Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

7.1.4. Írásban történő elállás esetén, azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatot a termékek becsomagolása előtti időpontban elküldte a Szolgáltatónak.

7.1.5. Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából.

A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

7.1.6. Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket indokolatlan késedelem nélkül a Szolgáltató részére visszajuttatni, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni.

7.1.7.A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.

7.1.8. A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli, kivéve ha a Szolgáltató vállalta e költségek viselését.

A Fogyasztó kérésére Szolgáltató gondoskodik a visszaszállítás megszervezéséről, azonban a Szolgáltató által megszervezett visszaszállítás költsége a Fogyasztót terheli, a Szolgáltató ez esetben az általa megszervezett visszaszállítás költségét nem vállalja át a Fogyasztótól, kizárólag segítséget nyújt abban, hogy a Fogyasztónak a visszaszállítás megszervezésével ne kelljen foglalkoznia. Fogyasztó erre irányuló igényét Szolgáltató ügyfélszolgálata fogadja.

7.1.9. A Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

7.1.10. Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.

A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.

7.1.11. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.

7.1.12. Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

7.1.13. Ha Fogyasztó a szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés esetén a teljesítés megkezdését megkötését követően gyakorolja felmondási jogát, úgy az elszámolás során köteles megtéríteni a Szolgáltató ésszerű költségeit.

7.1.14. A Szolgáltató követelheti a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenés illetve ésszerű költségeinek – ha szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés teljesítését a Fogyasztó kifejezett kérésére a határidő lejárta előtt megkezdte és gyakorolja felmondási jogát – megtérítését.

8. JÓTÁLLÁS

8.1. Kötelező jótállás

8.1.1.A Szolgáltatót termékeire vonatkozóan a Polgári törvénykönyv és a 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet alapján jótállási kötelezettség terheli, amely azt jelenti, hogy a jótállás időtartama alatt a felelősség alól csak akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba a termék nem rendeltetésszerű használatára vezethető vissza.

8.1.2. A jótállás időtartama (a jótállási idő) a tényleges teljesítéssel, tehát a terméknek az Ügyfél részére történő átadásával, vagy ha az üzembe helyezést a Szolgáltató vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napja.

Tartós fogyasztási cikknek minősülnek az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Kormányrendelet mellékletében felsorolt termékek, melyekre a jogszabály egy éves kötelező jótállási időtartalmat ír elő. A rendelet (tárgyi) hatálya csakis az új, Magyarország területén kötött fogyasztói szerződés keretében értékesített és a rendelet mellékletében felsorolt termékekre vonatkozik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék Ügyfél részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

– szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a Szolgáltató, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza)

– rendeltetésellenes használat, a használati-kezelési útmutatóban foglaltak figyelmen kívül hagyása, – helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén az Ügyfél:

– elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a jótállási igény teljesítésével az Ügyfélnek okozott érdeksérelmet.

– ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha az Ügyfélnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, az Ügyfél – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

Ha az Ügyfél a termék meghibásodása miatt a termékek átvételétől számított 2 munkanapon belül érvényesíti csereigényét, a Szolgáltató köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és az Ügyfél által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, az Ügyfél érdekeit kímélve kell elvégezni. A Szolgáltatónak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze.

A kijavítás során a termékbe csak új alkatrész kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a kijavítási időnek az a része, amely alatt az Ügyfél a terméket nem tudja rendeltetésszerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik.

8.1.3. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik..

8.1.4. A Szolgáltató jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

8.1.5. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Ezen korlátozásoktól függetlenül Vásárlót a jótállásból fakadó jogok a 9.1 és a 9.2 pontokban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

8.1.6. A jótállás nem érinti az Ügyfél jogszabályból eredő – így különösen kellék- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését..

8.1.7. Ha a felek között jogvita alakul ki, melyet békés úton rendezni nem tudnak, az Ügyfél Békéltető testületi eljárást kezdeményezhet, a 12.2. pontban feltüntettettek alapján.

8.2. Önkéntes jótállás

8.2.1. Szolgáltató az általa értékesített termékekre vonatkozóan a Weboldalon, a Termék ismertetőjében megjelölt időtartamú jótállást (garancia) vállal, amely a kormányrendelet szerinti időtartamnál hosszabb is lehet. Szolgáltató az egyes termékekre vonatkozó jótállás időtartamát legkésőbb a termék Ügyfél általi átvételekor adott garanciajegyen (jótállási jegyen) szereplő adatok útján közli.

9. SZAVATOSSÁG

9.1. Kellékszavatosság

9.1.1. Az Ügyfél a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén az Ügyfél az átvétel időpontjától számított 2 munkanapnyi elévülési határidő alatt érvényesítheti a szavatosság igÉnyeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két munkanapnyi elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait az Ügyfél érvényesíteni már nem tudja.

9.1.2. Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.

9.1.3. Az Ügyfél – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ügyfél által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést az Ügyfél nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére az Ügyfél is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

9.1.4. Az Ügyfél a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

9.1.5. Az Ügyfél köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.

9.1.6. Az Ügyfél közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

9.1.7.9.1.7. A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha az Ügyfél igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával).

Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a az Ügyfél részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka az Ügyfélnek felróható okból keletkezett, nem köteles az Ügyfél által támasztott szavatossági igénynek helyt adni.

A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már az Ügyfél köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

9.1.8. Ha az Ügyfél a szavatossági igényét a terméktől – a megjelölt hiba szempontjából – elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

9.2. Termékszavatosság

9.2.1. A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő Ügyfél – választása szerint – az 9.1. pontban meghatározott kellékszavatossági jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

9.2.2. Az Ügyfelet azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen.

Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét az Ügyfél a gyártóval szemben érvényesítheti.

9.2.3. Termékszavatossági igényként az Ügyfél kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén az Ügyfélnek kell bizonyítania.

9.2.4. Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

9.2.5. Termékszavatossági igényét az Ügyfél a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Az Ügyfél a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni.

A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.

9.2.6. Az Ügyfél termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.

9.2.7. A Ptk. értelmében gyártónak minősül a termék előállítója és forgalmazója.

9.2.8. A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

• a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
• a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
• a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

9.2.9. A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

10. FELELŐSSÉG

10.1. A Weboldalon található információk jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
10.2. Az Ügyfél a Weboldalt kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan, súlyos gondatlansággal, vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.

10.3. Szolgáltató kizár minden felelősséget a Weboldal használói által tanúsított magatartásért.

Az Ügyfél teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.

10.4. A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amely más szolgáltatók oldalaira vezet. Ezen szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

10.5. Az Ügyfelek által a Weboldal használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.

10.6. Az Internet globális jellege miatt az Ügyfél elfogadja, hogy a Weboldal használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe véve jár el.

Amennyiben a Weboldal használatával összefüggő bármely tevékenység az Ügyfél államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag az Ügyfelet terheli a felelősség.

10.7. Amennyiben az Ügyfél a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

11, SZERZŐI JOGOK

11.1. A Weboldal szerzői jogvédelem alatt áll.

Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Weboldalon, valamint a Weboldalon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Weboldal felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).

11.2. A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.

A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

11.3. A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

12. PANASZÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

12.1. Panaszügyintézés

Az Ügyfél a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetőségeken terjesztheti elő:

Vásárlói ügyfélszolgálat (Vevőszolgálat)

Cím: Szlovákia 943 01 Sturovo Hlavná 22.
Telefonos ügyfélszolgálat nyitva tartás: H-P 9:00-17:00
Telefon: +36 30 880 1388
E-mail: info@mypodseurope.com

Az Ügyfél a termékkel vagy a tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogás 12.1. pont szerinti elérhetőségeken terjesztheti elő.

A hatályos jogszabályok értelmében a szóbeli panaszt (üzletben) a Szolgáltató azonnal kivizsgálja, és szükség szerint orvosolja, amennyiben a panasz jellege ezt megengedi.

Ha az Ügyfél a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, akkor a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben azt az Ügyfélnek átadja, telefonon közölt szóbeli panasz esetén azt az Ügyfélnek legkésőbb az írásbeli panaszról szóló részben meghatározott érdemi válasszal egyidejűleg megküldi, és a továbbiakban az írásbeli panaszra vonatkozóan rendelkezések szerint jár el.

A telefonon közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató a korábbi megrendelés azonosító számához rögzíti, ami a panasz visszakereshetőségét segíti.

A Szolgáltató az írásbeli panaszt a beérkezését követően harminc napon belül köteles megvizsgálni és érdemben megválaszolni továbbá intézkedni arról, hogy a válasz az Ügyfélhez eljusson. Ha a panaszt a Szolgáltató elutasítja, köteles álláspontját az elutasításra vonatkozó érdemi válaszában megindokolni.

A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a Szolgáltató köteles öt évig megőrizni.

A Szolgáltató az Ügyfél által előterjesztett kifogásokat a 12.1. pontban megadott közvetlen elérhetőségeken, az ügyfélszolgálat nyitvatartási idejébenfogadja.

12.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek, alternatív vitarendezés (ADR)

2016. február 1-je óta Szlovákiában az alternatív vitarendezés új rendszere működik, amelyet a 2016. évi XX. 391/2015. az alternatív vitarendezésről (ADR).

A fogyasztói jogvitákat a listán szereplő jogalanyok hálózata (Lista közzététele az MHSR honlapján) oldja meg, amelyhez a fogyasztó az eladóval kapcsolatos probléma esetén fordulhat, ha problémája van a megvásárolt termékkel vagy szolgáltatással. Az entitások peren kívül rendezik a vitát, a folyamat kevésbé formális, de a törvényben meghatározott eljárást kell követniük.

Ha a fogyasztó nem elégedett azzal, ahogyan az eladó a panaszt kezelte, vagy úgy ítéli meg, hogy az eladó megsértette jogait, lehetősége van az eladóhoz fordulni jogorvoslatért. Ha az eladó erre a megkeresésre a feladástól számított 30 napon belül nem, vagy nemleges választ ad, a fogyasztó az ADR kezdeményezésére irányuló javaslattal fordulhat az illetékes szervhez. A jogalany megvizsgálja a javaslatot, hogy megtudja, elindíthatja-e az ADR-t, vagy elutasítja-e az ajánlatot az ADR-szabályokban meghatározott indokok alapján. A jogalany tájékoztatja a fogyasztót az elutasításról. Az alternatív vitarendezés megkezdése után a jogalany felveszi a kapcsolatot a vitában részt vevő mindkét féllel, és az érintett személyek jogait tiszteletben tartó kompromisszumok keresésével igyekszik megoldani a köztük lévő vitát. AVR esetén a jogalany a vitában részt vevő felekhez fordul különösen elektronikus úton vagy telefonon a vita lehető leggyorsabb rendezése érdekében; a jogalanynak 90 napon belül meg kell oldania a vitát (bonyolult esetekben az idő meghosszabbítása lehetséges).

Az ADR célja, hogy kompromisszumos megoldást találjon a vitában részt vevő felek számára, és ezáltal segítse őket a magánjogi megállapodás megkötésében. Ha azonban a vitában részt vevő felek nem értenek egyet, de a fogyasztói jogok megsértése nyilvánvaló, a testület a fogyasztó számára indokolással ellátott véleményt készít, amelyben ismerteti jogait, és amely a kérelem elkészítésének alapjául szolgálhat. További információk és az alkalmazás módja

Felügyeleti hatóság

A webshop üzemeltetője az ellenőrző szerv felügyelete alá tartozik:
Szlovák Kereskedelmi Felügyeleti Hatóság (SOI)
Nyitrai  Felügyelőség
949 01 Nitra, Staničná 9
Telefonszám: 037/772 02 16
Fax szám: 037/772 00 24
Email cím: info@soi.sk

13. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

13.1. A Mypods Europe webáruház Linux/PHP alapokon működő információs rendszer, biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban javasoljuk, hogy tegye meg az alábbi óvintézkedéseket: használjon vírus és spyware védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer biztonsági frissítéseit.

A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

13.2. A Szolgáltató szaküzleteiben és internetes áruházában csak háztartásban használatos mennyiségekre vonatkozó rendeléseket szolgál ki.

13.3. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. A Szolgáltató a módosításokról, azok életbe lépését megelőzően, a felhasználókat e-mailben tájékoztatja. A módosítások életbe lépésekor a regisztrált felhasználóknak az oldalra történő bejelentkezéskor azokat kifejezetten el kell fogadniuk az oldal használatához.